ข่าว&กิจกรรม

มหาเถรสมาคมเห็นชอบการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๗ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๕

มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 11/2565 มติที่ 380/2565
เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๗ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๕
ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ ประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ได้มีลิขิต ที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ แจ้งว่า ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติให้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดกิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ด้วยการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานที่ จัดงานและเสนอช่องทางให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศส่วนใหญ่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ดังนี้
๑. การประชุมทางวิชาการ เรื่อง “ธรรมะ ดิสรัปชั่น และการป้องกัน : มิติและการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา ต่อโควิด ๑๙ (Dhamma, Disruption, and Defense : COVID-19 in Buddhist Perspective and Practice) วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
๒. การประชุมทางวิชาการ เรื่อง “หลักปฏิบัติทางพระพุทอัฐธศาสนาเพื่อสันติภาพและความสามัคคีในยามเกิดความขัดแย้ง” (Buddhist Practices for Peace and Solidarity in Times of Conflict) วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ-ราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “แนวทางการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)” วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดประยุร-วงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
๔. การจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ เรื่อง “กรุณาธรรมในยามวิกฤต : หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อเยียวยาสังคมโลก (Compassion in Times of Crises : Buddhist Practices in Healing Global Community)” วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบถวายในที่ประชุม)
พร้อมกับมีบัญชาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๗ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๕ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

คลิกเพื่อดู มติมหาเถรสมาคม ที่มา http://mahathera.onab.go.th/index.php?url=mati&id=11263

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close