ติดต่อ

วิทยาลัยพุทธศาตร์นานาชาติ (IBSC)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สำนักงานวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
79 หมู่ 1 ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
พระมหาพิชัย  วรภาณี
โทร: 092 927 4799
อีเมล์: pichai@ibsc.mcu.ac.th
น.ส.อรวรรณ โตปฐมวงศ์
โทร:0929929416
อีเมล์: orraoreo@gmail.com

Close