การร่วมกิจกรรม

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๗ เรื่อง “กรุณาธรรมในยามวิกฤต: หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อเยี่ยวยาสังคมโลก” (Compassion in Times of Crises: Buddhist Practices in Healing Global Community) เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ในช่องทางต่างๆ คือ ผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย www.mcu.ac.th  และในรูปแบบออนไลน์ ดังนี้
๑. เว็บไซต์ www.mcu.ac.th

       ๒. Zoom Meeting https://zoom.us/j/9989933546,

       ๓. Facebook Live : MCU TV NEWS, MCU TV LIVE, MCU TV-CHANNEL,

๔. YouTube  : MCU TV

๕. TV.MCU.AC.TH  

      ลงทะเบียนออนไลน์

 

Close