กำหนดการ

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  งานสัมมนานานาชาติภายใต้หัวข้อย่อย “พุทธวิธีรักษาสุขภาพจิต กาย และสังคมในสถานการณ์โรคระบาด” จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Link Program   

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ งานสัมมนานานาชาติภายใต้หัวข้อย่อย “หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพและความสามัคคีในยามเกิดความขัดแย้ง” จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) Link: https://zoom.us/j/9989933546 เริ่มเปิด ๐๘.๐๐ น.

Link Program   

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ งานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร และในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) Link: https://zoom.us/j/9989933546 เริ่มเปิด ๐๘.๐๐ น.

Link Program   

Close